Vince Scholl

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2021/2022

2

1

0

0

0

0

180


Karriär Statistiken

2021/2022

Berdenia Berbourg (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

Promotion d'Honneur

2

1

0

0

0

0

180

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined