Veräinsgeschicht

1948 - Grënnung vum Veräin
1949 - Affiliatioun bei der FLF
1968 - 20. Anniversaire
1976 - éischten Opstieg an déi 2. Divisioun
1978 - 30. Anniversaire & Aweihung vum Terrain "am Bongert"
1991 - zweeten Opstieg an déi 2. Divisioun
1994 - drëtten Opstieg an déi 2. Divisioun
1998 - 50. Anniversaire
1999 - Grënnung vun der a.s.b.l.
2001 - éischten Opstieg an déi 1. Divisioun
2005 - Aweihung vum Stade Renert
2011 - zweeten Opstieg an déi 1. Divisioun
2018 - 70. Anniversaire & 10 Joer "Kings of Penalty"
2020 - Opstieg an d'Eirepromotioun
2023 - 75. Anniversaire

... to be continued