Comité

Comité Saison 2018/2019

Präsident:
Raoul Schummer

Vize-Präsidenten:
Daniel Wampach
Gil Cajao

Sekretär:
Raymond Lahr

Caissier:
Stephen Atkinson

Memberen:
Christian Bamberg
Laurent François
Corinne Gansen
Claude Hoffmann
Tom Hubert
Fränz Leruth
Max Raths
Andre Saeul
Carlo Wampach

 

 

 


 

Aarbechtsgruppen & Commissiounen

Finanzen & Sponsoring:
Daniel Wampach, Laurent François, Stephen Atkinson, Christian Bamberg, Claude Hoffmann


Internet & Marketing:
Claude Hoffmann, Laurent François, Christian Bamberg

Buvette & Manifestatiounen:
Carlo Wampach, Fränz Leruth, Raymond Lahr

Sportlëche Beräich & Transferts:
Tom Hubert, Gil Cajao, Laurent François, Stephen Atkinson

Jugend:
Raoul Schummer, Raymond Lahr, Andre Saeul

Organisatioun Kings of Penalty:
Raoul Schummer, Daniel Wampach, Claude Hoffmann, Christian Bamberg, Max Raths, Max Schrantz, Pit Chennaux, David Schuster, Jessica Silva, Corinne Gansen, Gil Cajao, Serge Guth, Manuel Kaufmann, Eric Frondizi, Fredo Schiltz, Bob Kohnen, Charel Zeimetz, Charel Weidert, Garry Neu