Jugendkommissioun

Eis Jugendkommissioun ass aktuell op der Sich no neie motiveierte Memberen dei eng Hand mat upake wellen bei der Organisatioun vum Jugendberaich. Mir wieren besonnech frou wann virun allem dei eng oder aaner Elteren vun de Jugendspiller sech geifen am Verain engageieren. Melle kennt der Iech op berdenia.berbourg@gmail.com oder perseinlech bei engem Verainsmember.