70 JOER FC BERDENIA BERBOURG (1948-2018)

Ennert dem Patronage vun der Gemeng Manternach